Bijeenkomst: Aansluiting bij Europa

Datum 14 dec. 2018 - 14 dec. 2018
Lokatie NH Hotel Amersfoort
Omschrijving

Het "Deltaplan voor de wiskunde" maakt in Actielijn 11 gewag van
"Aansluiting bij Europa". Zowel bij aanvragen voor ERC grants, als bij
de talloze andere mogelijkheden voor subsidiering, blijven de
Nederlandse wiskundigen achter, terwijl we het in Nederland als geheel
wel erg goed doen. Teneinde de situatie voor de Nederlandse wiskunde
te verbeteren, organiseert PWN, samen met het gespecialiseerde bureau
Yellow Research, en met financiële ondersteuning door NWO, een
bijeenkomst waarin het startsein wordt gegeven voor meer activiteit
richting Europese subsidies. Lokaal geven universiteiten wel
ondersteuning, maar niet specifiek voor wiskundigen, en dat is hard
nodig. Door samen hier aan te werken, zullen we ook voordeel
ondervinden, zoals ook duidelijk is gebleken bij de recente
ontwikkelingen rondom het Sectorplan Beta+Techniek, hetgeen een direct
gevolg is van de reeks rapporten welke de Nederlandse wiskundigen de
afgelopen jaren samen hebben geschreven (Visiedocument, Deloitte
rapport, Deltaplan).

Wij verzoeken u om bijgaande aankondiging breed te verspreiden, en om
wiskundigen te stimuleren het evenement bij te wonen, en actief deel
te nemen. Tijdens het evenement zullen afspraken gemaakt worden voor
vervolgactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zich
aanmelden als reviewer voor Europese subsidieprojecten, waarin
Nederlandse wiskundigen ook achterblijven in vergelijking met
buitenlandse collega's. Dit heeft dan weer zijn weerslag op successen
in Europese programma's.

Alle informatie: https://www.platformwiskunde.nl/2018/11/15/14-december-bijeenkomst-aansluiting-bij-europa/

Organisator PWN (URL, email)
Meer informatie https://www.platformwiskunde.nl/2018/11/15/14-december-bijeenkomst-aansluiting-bij-europa/
Geplaatst door Wil Schilders