Klankbordbijeenkomst vakvernieuwing wiskunde havo/vwo

Datum 15 dec. 2022 20:00-21:00 uur
Lokatie online
Omschrijving

Op dit moment is een vakvernieuwingscommissie bezig met een actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s van het wiskundeprogramma havo/vwo.

Om alle betrok­ke­nen te raadple­gen is een advies­kring inge­steld, waarin ik het hbo-onder­wijs in de natuur-, gezond­heid- en tech­niek­richtin­gen verte­genwoor­dig. Om die advies­rol goed te kunnen uitvoe­ren organi­seer ik op op 15 december van 20:00-21:00 uur en in het voorjaar een tweetal online klankbordbijeenkomsten.

Bent u docent in het hbo en wilt u aan deze bijeen­komst deelne­men, dan bent u van harte welkom. Medlt u zich eenvoudig aan bij ondergetekende, dan stuur ik u nadere informatie.

Emailadres: christiaan.boudri@han.nl.

Organisator Werkgroep Mbo-Hbo Wiskunde (URL, email)
Geplaatst door christiaan boudri